Danh sách Hội viên Văn bản CLB Tin tức sự kiện Thư viện hình ảnh
Thứ Bảy, ngày 18/01/2020
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
230394
Số người online:
38
Thông báo

 

Đề nghị các Hội viên Câu lạc bộ đăng ký lớp học

tiếng Anh giao tiếp trước ngày 15/6/2015

      Liên kết web:

Quảng cáo
GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU LỆ
Câu lạc bộ cán bộ trẻ tỉnh Ninh Bình

 

Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi
Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
CLB Cán bộ trẻ là tổ chức xã hội, tập hợp các cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có năng lực, có triển vọng, dưới 40 tuổi đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Bình và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhằm giúp đỡ, trao đổi trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Phạm vi, nguyên tắc hoạt động và địa vị pháp lý
1. CLB Cán bộ trẻ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, minh bạch; không vụ lợi; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt; CLB Cán bộ trẻ chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình.
 2. CLB Cán bộ trẻ hoạt động trên phạm vi tỉnh Ninh Bình, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước. Trụ sở chính của CLB cán bộ trẻ đặt tại  phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình ( Trụ sở cơ quan tỉnh đoàn Ninh Bình).


Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 


Điều 4. Nhiệm vụ
1. Giúp đỡ hội viên trong việc học tập, phát huy năng lực, kỹ năng nghiệp vụ công tác và nghiên cứu khoa học;
2. Tạo môi trường thuận lợi để hội viên trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống;
3. Tham gia phát hiện, giới thiệu những thành viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, có triển vọng để lãnh đạo các cấp xem xét trong công tác cán bộ;
4. Tham gia đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
5. Hoạt động của CLB Cán bộ trẻ phải theo đúng Điều lệ được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt.
6. Thực hiện các nghĩa vụ của CLB Cán bộ trẻ theo quy định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và các quy định khác của pháp luật.
7. Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật. Hàng năm phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của CLB Cán bộ trẻ với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn theo quy định.
Điều 5. Quyền hạn
1. Được giới thiệu hội viên cho cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức đề nghị tạo điều kiện để hội viên tham gia nghiên cứu, học tập ở trong và ngoài nước theo quy định của nhà nước;
2. Tổ chức các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của CLB Cán bộ trẻ;
3. Được giới thiệu hội viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, có triển vọng  cho cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức đề nghị giới thiệu cho lãnh đạo các cấp xem xét trong công tác cán bộ;
4. Được các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện trong việc thực hiện nhiệm vụ.


Chương III
HỘI VIÊN


Điều 6. Tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên chính thức:
Cán bộ quy định tại Điều 2 Điều lệ này tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực, có triển vọng phát triển, tuổi đời không quá 40, tán thành Điều lệ CLB Cán bộ trẻ, tự nguyện có đơn xin gia nhập, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý được được xét kết nạp làm hội viên của CLB Cán bộ trẻ.
2. Hội viên danh dự: Là người có nhiều đóng góp cho CLB Cán bộ trẻ nhưng không có điều kiện trực tiếp tham gia các hoạt động của CLB sẽ được CLB xem xét, công nhận là Hội viên danh dự.
Điều 7. Quyền của hội viên
1. Hội viên chính thức:
a) Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua các quyết định, chủ trương và chương trình hoạt dộng của CLB Cán bộ trẻ
b) Được tham gia đề cử, bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của CLB Cán bộ trẻ
c) Được giới thiệu với cấp có thẩm quyền xem xét cử đi nghiên cứu, học tập ở trong và ngoài nước theo quy định.
d) Được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên trong khuôn khổ pháp luật.
2. Hội viên danh dự: được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức trừ quyền biểu quyết các vấn đề của hội và không được đề cử, bầu cử, ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của CLB Cán bộ trẻ.
Điều 8. Nghĩa vụ của hội viên
1. Chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, các chủ trương và chương trình công tác của Ban chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ.
2. Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của CLB cán bộ trẻ và của các tổ chức trực thuộc.
3. Đóng hội phí đầy đủ và đúng thời hạn.
Điều 9. Thể thức vào, ra CLB và thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên
Hội viên muốn tham gia vào xin ra CLB cán bộ trẻ phải báo cáo rõ lý do để Ban chủ nhiệm xem xét, quyết định.
1. Thể thức tham gia vào CLB: Các cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn Hội viên quy định tại Điều 6 Điều lệ này, tán thành Điều lệ CLB, tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý tham gia CLB sẽ được Ban chủ nhiệm xem xét, quyết định công nhận là Hội viên.
2. Thể thức xin ra CLB cán bộ trẻ:
a) Hội viên quá tuổi theo quy định, Hội viên thôi việc hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 2 Điều lệ này hoặc vì điều kiện cá nhân không thể tham gia hoạt động, sinh hoạt, tự nguyện viết đơn xin ra khỏi CLB cán bộ trẻ sẽ được Ban chủ nhiệm xem xét, quyết định.
b) Hội viên bị Ban chủ nhiệm CLB cán bộ trẻ quyết định cho ra khỏi CLB khi hội viên vi phạm 1 trong các trường hợp sau: Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, Nghị quyết của CLB, hoạt động gây tổn hại đến uy tín của tổ chức.
3. Thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên
Ban Chủ nhiệm có quyền kết nạp và khai trừ hội viên theo đúng trình tự kết nạp, khai trừ hội viên ghi trong Điều lệ và theo quy định của pháp luật.
Chương IV
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 10. Tổ chức của CLB cán bộ trẻ
CLB Cán bộ trẻ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải kinh phí. Tổ chức của CLB cán bộ trẻ gồm:
- Đại hội.
- Ban Chủ nhiệm.
- Ban Kiểm tra.
- Các tổ chức trực thuộc khác.
Điều 11. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB Cán bộ trẻ là Đại hội toàn thể được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội thảo luận và quyết định những chủ trương công tác lớn của CLB; các Nghị quyết của Đại hội phải được trên 1/2 trở lên số đại biểu tán thành mới có giá trị và hợp lệ.
2. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên Ban Chủ nhiệm hoặc có ít nhất trên 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị.
3. Nhiệm vụ của Đại hội
a) Thảo luận thông qua báo cáo tổng kết (thay cho chương trình công tác) nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.
b) Bầu Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm tra
c) Thông qua Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có).
d) Thông qua báo cáo tài chính của CLB.
e) Thảo luận thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết định các vấn đề quan trọng như việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hội và các vấn đề quan trọng khác.
4. Nguyên tắc bầu cử tại Đại hội
 a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay, hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.
b) Việc biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội phải được trên một phần hai trở lên số đại biểu tán thành mới có giá trị hợp lệ.
Điều 12. Ban Chủ nhiệm
1. Ban Chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo của CLB cán bộ trẻ giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Ban Chủ nhiệm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các ủy viên. Số lượng uỷ viên do Đại hội quyết định và trực tiếp bầu. Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Tổ chức thực hiện Điều lệ, các nghị quyết của Đại hội. Định kỳ kiểm điểm và đề ra chương trình công tác cụ thể của CLB Cán bộ trẻ trong thời gian đến.
b) Quyết định số lượng, tên gọi, chức năng của các tổ chức trực thuộc; bộ máy giúp việc của Ban Chủ nhiệm.
c) Ban hành quy trình và quyết định kết nạp, khen thưởng, kỷ luật hội viên.
d) Quy định và quyết định kinh phí hoạt động hàng năm.
e) Bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm. Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ mời một đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh làm Chủ tịch danh dự.
f) Quyết định kết nạp, khai trừ hội viên.
2. Ban Chủ nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; mọi nghị quyết của Ban Chủ nhiệm có giá trị khi có ít nhất 2/3 số uỷ viên đến dự và có trên 50% số uỷ viên có mặt tán thành. Ban Chủ nhiệm họp định kỳ một tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ nhiệm hoặc của Thường trực Ban Chủ nhiệm.
Điều 13. Thường trực Ban Chủ nhiệm
1. Thường trực Ban Chủ nhiệm gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm bầu, chịu trách nhiệm giải quyết công việc của CLB cán bộ trẻ giữa hai kỳ họp Ban Chủ nhiệm.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm CLB cán bộ trẻ:
- Đại diện pháp nhân của CLB, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên về toàn bộ hoạt động của CLB cán bộ trẻ.
- Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của tổ chức.
- Tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đại hội và các quyết định của Ban Chủ nhiệm.
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm.
3. Các Phó Chủ nhiệm CLB: Là người giúp việc cho Chủ tịch, phụ trách lĩnh vực hoạt động mà Chủ nhiệm phân công hoặc uỷ quyền khi Chủ nhiệm vắng mặt và chịu trách nhiệm với lĩnh vực được giao.
Điều 14. Ban Kiểm tra
 Ban Kiểm tra có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm CLB cán bộ trẻ và có nhiệm vụ:
- Bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban Kiểm tra trong số Ủy viên Ban Kiểm tra;
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, quy chế và các chương trình công tác hàng năm của CLB cán bộ trẻ;
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của CLB cán bộ trẻ;
- Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức, hoạt động của CLB Cán bộ trẻ. Khi phát hiện sai phạm, Ban Kiểm tra báo cáo Ban Chủ nhiệm kịp thời giải quyết.
- Báo cáo kết quả hoạt động trong các hội nghị hàng năm và trong đại hội toàn thể;
Mọi Nghị quyết của Ban Kiểm tra có giá trị khi có trên 50% trở lên số Ủy viên đến dự và trên 50% số Ủy viên có mặt tán thành.


Chương V
CHIA TÁCH, SÁP NHẬP,  HỢP NHẤT, GIẢI THỂ,
ĐỔI TÊN CÂU LẠC BỘ VÀ TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 15. Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên Câu lạc bộ và phương thức giải quyết tài sản, tài chính khi chia tách, hợp nhất và giải thể
Tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của CLB, Ban Chủ nhiệm đề nghị UBND tỉnh cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể và đổi tên CLB, việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể và đổi tên CLB phải theo đúng quy định của pháp luật.
- CLB Cán bộ trẻ bị UBND tỉnh ra quyết định giải thể khi:
+ Không hoạt động liên tục trong 12 tháng;
+ Khi có Nghị quyết của Đại hội về việc CLB tự giải thể mà Ban Chủ nhiệm CLB không chấp hành;
+ Hoạt động của CLB vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Khi giải thể: Ban Chủ nhiệm CLB xây dựng phương án xử lý tài sản, tài chính báo cáo ngành tài chính, UBND tỉnh xem xét quyết định theo Điều 31, Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 16. Các nguồn tài sản, tài chính
- Hội phí và khoản đóng góp tự nguyện, hợp pháp của hội viên;
- Nguồn thu do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ;
Điều 17. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính
CLB Cán bộ trẻ có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn tài chính của CLB theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chương VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 18. Khen thưởng
Hội viên và tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của CLB Cán bộ trẻ sẽ được Ban Chủ nhiệm xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Điều 19. Kỷ luật
 Các hội viên vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, làm tổn hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của CLB thì tuỳ thuộc mức độ vi phạm sẽ bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến khai trừ khỏi CLB. Trường hợp có gây thiệt hại về vật chất, ngoài hình thức kỷ luật còn phải bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.
Điều 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ CLB
Mọi khiếu nại, tố cáo trong nội bộ của CLB đều được Ban Chủ nhiệm xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VII
         ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh Ninh Bình phải được Đại hội biểu quyết thông qua và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mới có giá trị thực hiện.
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Điều lệ này gồm 7 chương và 21 điều đã được Đại hội Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2015 thông qua ngày 1/8/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt./.

 


 

 

Quảng cáo

Bản quyền thuộc về "cbt.ninhbinh.gov.vn"

Cơ quan chủ quản website: CÂU LẠC BỘ CÁN BỘ TRẺ TỈNH NINH BÌNH

Trụ sở: Tại cơ quan Tỉnh đoàn - Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0303871195 Email: canbotrenb@gmail.com

Ghi rõ nguồn "cbt.ninhbinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.